head7


Welcome to Permboon Learning Center.com เพิ่มบุญเลินนิ่งเซนเตอร์.คอม

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มบุญจากการเรียนรู้ใน  permboonlearningcenter.com  ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ใช้การเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับศิษย์รัก นักศึกษาพยาบาลทุกท่านที่กำลังเรียนกับครูและจบการศึกษาไปแล้ว รวมทั้งกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาในการเรียนรู้ สมาธิสั้น หรือบกพร่องการเรียนรู้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา  สุวรรณกาญจน์