head7

ตำรา
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๕๑).กระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติ.
พิมพ์ครั้งที่ ๓,นราธิวาส : นราก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส.
สัดส่วนผลงาน  ร้อยละ ๑๐๐
การเผยแพร่ ใช้สอนระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน๒ รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน๑-๒
(ดาวน์โหลด)
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๕๓).การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน:แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒,
นราธิวาส : ปุ๊บปั๊บก๊อปปี้.
สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๐๐
การเผยแพร่ ใช้สอนระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน๒ รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน๑-๒  
(ดาวน์โหลด)