head7

                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา   สุวรรณกาญจน์

๑.ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน  เดือน  ปีเกิด วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๐๙  
๑.๒ อายุ ๕๔ ปี    
๑.๓ ที่ทำงานคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
                                           ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
๑.๔   ผลงานที่ภาคภูมิใจ
        ๑.๔.๑ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๓๙
        ๑.๔.๒ ได้รับรางวัล TOP FIVE AWARD ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NURSING AND ALLIED HEALTH CONFERENCE, 13 – 15 July 2012 SIBU, SARAWAK, MALAYSIA . ปี ๒๕๕๓
        ๑.๔.๓ กรรมการและเลขานุการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา สามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The National Conference on Research and Innovations for The Three Most South Provinces and Thailand’s Development. ปี ๒๕๕๕
1.4.4 หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา /การบริหารจัดการงานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี ๒๕๕๑๘๒๕๕๖
๒.ประวัติการศึกษา/อบรม

๓. ประวัติการทำงาน

๔. การแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๕. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
สาธารณสุขศาสตร์/การวิจัย/การบริหาร-วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ/การใช้กระบวนการ
พยาบาลในชุมชน/อนามัยโรงเรียนและการดูแลเด็กสมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้/ การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๖.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
- งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก(เชิงทดลอง) ๓ ชื่อเรื่อง
- งานวิจัยประเมินหลักสูตร(เชิงสำรวจ)  ๒ ชื่อเรื่อง
- งานวิจัยด้านสาธารณสุข(เชิงสำรวจ)   ๘ ชื่อเรื่อง
- งานวิจัยปฏิบัติการ(ACTION RESEARCH)ด้านสาธารณสุข   4 ชื่อเรื่อง
๖.๒ ประวัติการได้รับทุน        
-   ทุนวิจัยจากสถาบันพระบรมราชชนก ๓ ชื่อเรื่อง
-   ทุนวิจัยจากสภาการพยาบาล ๑ ชื่อเรื่อง
-   ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๕ ชื่อเรื่อง
-   ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๔ ชื่อเรื่อง
-   ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  ๕ ชื่อเรื่อง
๖.๓ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่                    
Atcha Suwannakan and et al. (2013). Learning Disabilities Situation in School Child: A Case Report of Islamic Societies in Narathiwat Municipality, Southern Thailand. In the 5 th International Conference on Public Health Among Gms Countries Evidence - based Health Policy: Current Status and Future Prospects. YANGON : UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Atcha Suwannakan and et al. (2012). Integrating academic service into teaching and Learning in nursing to develop area based community nursing competenency at Southern Border of Thailand. In the NURSING AND ALLIED HEALTH CONFERENCE 2012 “Evidence and practice: The twain shall meet. : HOTEL, SIBU. 
 
อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2554).บทบาทพยาบาลชุมชนในการจัดการดูแลผู้บาดเจ็บภายหลังการส่งต่อ และวางแผนจำหน่ายในสถานการณ์ความไม่สงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ :  มุมมองในมิติการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนและสถาบันการศึกษาพยาบาล. สงขลา : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการและการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่ 2: แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บที่เป็นเลิศ 19 - 21 พฤษภาคม 2554 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2554).การพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

Atcha Suwannakan.(2010).Happiness and Harmonies of Islamic Societies in Narathiwat Municipality of Thailand : Toward Teaching  and Learning Process in Community Health Nursing.(ความต้องการและผลการสร้างสังคมสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุข ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส).Malaysia:The 5th ISDEV International Graduate Workshop(INGRAW10) 21-22 September 2010. USM, Penang.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2553).ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเขตเทศบาลนราธิวาส.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

เพ็ญประภา เบญจวรรณและอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2552).การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.1(2) พฤษภาคม–สิงหาคม, 126-141.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2552).ผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์  อ.เมือง จ.นราธิวาส.ยะลา: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสวันราชภัฎ 52  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2552).ภาวะสุขภาพและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส.ยะลา: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสวันราชภัฎ 52  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.

Atcha Suwannakan.(2008).Toward Harmonised Societies byTeaching and Learning in Community Health Nursing : Underneath Violent Situation of Narathiwat Province(การสร้างสังคมสมานฉันท์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชน : ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส). Bangkok: The 11 th UNESCO-APIED International Conference, 12-14 December 2007 Bangkok,Thailand.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2551).การวิจัยและประเมินผลแบบ CIPP MODEL ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ .มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

Siriphan siriphan, Atcha Suwannakan and Boonying Tongkoop (2007).Perception and Behavior of Breast cancer Prevention among Health personnel in three  provinces at the Southern border of Thailand.(การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของบุคลากรสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้). Bangkok: The 2nd International Conference on Occupational Health Nursing 2007, 23-27 August 2007 Bangkok,Thailand.

ประณีต ส่งวัฒนา,ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2550).โครงการวิจัยศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มการเข้าถึงและใช้บริการของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และสามี.ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก UNFPA.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2550).วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2550).ผลการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมดูแลสุขภาพ สำหรับแกนนำนักเรียนในชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2550).ผลสัมฤทธิ์ของการสอนด้วยวิธีการพี่สอนน้องต่อการฝึกทักษะการทำคลอดปกติและทำคลอดรก การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำคลอดปกติและทำคลอดรก.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
 
ประณีต ส่งวัฒนา,ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2549).โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน บรูณาการและเน้น gender sensitive RH services.ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก UNFPA.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2549).ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนเทศบาล ๑-๖ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

ชื่นหทัย ศิริไพรวันและอัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2548).วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กแรกเกิดถึง๕ปี ที่มีภาวะขาดสารอาหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทศบาล ๓ และชุมชนยะกัง ๑.เทศบาลเมืองนราธิวาส.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2548).วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะขาดสารอาหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทศบาล ๑ .เทศบาลเมืองนราธิวาส.

มาลี ล้วนแก้ว,ราณี เล่าพิทักษ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2547).วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่ที่ 6 บ้านวัดใหม่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส.วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2544).ปัญหาและสภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.

อัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2543).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาในเรื่องการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักชนิดกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.

เสงี่ยม รัตน์ไว้,ราณี เล่าพิทักษ์ และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2543).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเพื่อป้องกันไข้เลือดออกของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา เอกนนท์.(2540).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาในเรื่องการวางแผนครอบครัวระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบปกติ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สภาการพยาบาล.

เสงี่ยม รัตน์ไว้,ราณี เล่าพิทักษ์ และอัชฌา เอกนนท์.(2540).การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส.

อัชฌา เอกนนท์.(2538).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาในเรื่องการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบปกติ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.
(ดาวน์โหลด)