head7

ผลงานวิจัย

Atcha Suwannakan and et al. (2013). Learning Disabilities Situation in School Child: A Case Report of Islamic Societies in Narathiwat Municipality, Southern Thailand. In the 5 th International Conference on Public Health Among Gms Countries Evidence - based Health Policy: Current Status and Future Prospects. YANGON : UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH(Download)

Atcha Suwannakan and et al. (2012). Integrating academic service into teaching and Learning in nursing to develop area based community nursing competenency at Southern Border of Thailand. In the NURSING AND ALLIED HEALTH CONFERENCE 2012 “Evidence and practice: The twain shall meet. : HOTEL, SIBU.(Download)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2554).การพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททาง สุขภาพและวัฒนธรรมโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

Atcha Suwannakan.(2010).Happiness and Harmonies of Islamic Societies in Narathiwat Municipality of Thailand : Toward Teaching  and Learning Process in
Community Health Nursing.(ความต้องการและผลการสร้างสังคมสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุข ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส).Malaysia:The 5th ISDEV International Graduate Workshop(INGRAW10) 21-22 September 2010. USM, Penang.(Download)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2553).ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเขตเทศบาลนราธิวาส.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

เพ็ญประภา เบญจวรรณและอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2552).การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.1(2) พฤษภาคม–สิงหาคม, 126-141.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2552).ผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์  อ.เมือง จ.นราธิวาส.ยะลา: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสวันราชภัฎ 52  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2552).ภาวะสุขภาพและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส.ยะลา: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสวันราชภัฎ 52  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.(ดาวน์โหลด)

Atcha Suwannakan.(2008).Toward Harmonised Societies byTeaching and Learning in Community Health Nursing : Underneath Violent Situation of Narathiwat Province(การสร้างสังคมสมานฉันท์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชน : ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส). Bangkok: The 11 th UNESCO-APIED International Conference, 12-14 December 2007 Bangkok,Thailand.(Download)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2551).การวิจัยและประเมินผลแบบ CIPP MODEL ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ .มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

Siriphan siriphan, Atcha Suwannakan and Boonying Tongkoop (2007).Perception  and  Behavior of Breast cancer Prevention among Health personnel in three  provinces at the Southern border of Thailand.(การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของบุคลากรสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้). Bangkok: The 2nd International Conference on Occupational Health Nursing 2007, 23-27 August 2007 Bangkok,Thailand.(Download)

ประณีต ส่งวัฒนา,ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2550).โครงการวิจัยศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มการเข้าถึงและใช้บริการของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และสามี.ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก UNFPA.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2550).วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2550).ผลการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมดูแลสุขภาพ สำหรับแกนนำนักเรียนในชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2550).ผลสัมฤทธิ์ของการสอนด้วยวิธีการพี่สอนน้องต่อการฝึกทักษะการทำคลอดปกติและทำคลอดรก การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำคลอดปกติและทำคลอดรก.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

ประณีต ส่งวัฒนา,ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2549).โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน บรูณาการและเน้น gender sensitive RH services.ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก UNFPA.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2549).ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑-๖ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.(ดาวน์โหลด)

ชื่นหทัย ศิริไพรวันและอัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2548).วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กแรกเกิดถึง๕ปี ที่มีภาวะขาดสารอาหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทศบาล ๓ และชุมชนยะกัง ๑.เทศบาลเมืองนราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์และคณะ.(2548).วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะขาดสารอาหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทศบาล ๑ .เทศบาลเมืองนราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

มาลี ล้วนแก้ว,ราณี เล่าพิทักษ์และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2547).วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่ที่ 6 บ้านวัดใหม่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส.วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2544).ปัญหาและสภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2543).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาในเรื่องการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักชนิดกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

เสงี่ยม รัตน์ไว้,ราณี เล่าพิทักษ์ และอัชฌา สุวรรณกาญจน์.(2543).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเพื่อป้องกันไข้เลือดออกของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์และอัชฌา เอกนนท์.(2540).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาในเรื่องการวางแผนครอบครัวระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบปกติ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สภาการพยาบาล.(ดาวน์โหลด)

เสงี่ยม รัตน์ไว้,ราณี เล่าพิทักษ์ และอัชฌา เอกนนท์.(2540).การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.(ดาวน์โหลด)

อัชฌา เอกนนท์.(2538).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาในเรื่องการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบปกติ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.(ดาวน์โหลด)