head7

ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาต้น

รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล

เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 3 (การออกแบบวิจัย โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย) (ติวสอบกลางภาค) (ผังข้อสอบ) 

PPT ประกอบการสอน

(จริยธรรมการวิจัย) 

(หลักการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน)

(ชนิดและระดับการวัดตัวแปรการวิจัย)

(แบบแผนการวิจัย)

(แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง)

(แบบแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง)

(แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง)

(แบบแผนการวิจัยที่เปรียบเทียบได้กับการวิจัยแบบทดลอง)

(แบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง)

(การวิจัยเชิงคุณภาพ)

(แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง)

ใบงาน

(Homework 3-1) word

(Homework 3-1) PDF

(Homework 3-2) word

(Homework 3-2) PDF

(Homework 3-3) word

(Homework 3-3) PDF

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

(3_1) (3_2) (3_3) (3_4) (3_5) (3_6) (3_7) (3_8) (3_9) (3_10) (3_11) (3_12) (3_13) (3_14) (3_15)