head7

ผเขารบการอบรม1-ผเขารบการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ask-1

 

 

วิทยากรด้านการวิจัย01

updated :  R2R วิทยากร เรื่่อง "การออกแบบการวิจัย" ในโครงการการอบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 23-25 พฤษภาคม 2559 แก่พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอแว้ง จำนวน 43 คน  

♥ เอกสารประกอบการบรรยาย ♥ (_1_6) (_2_6) (_3_6) (_4_6) (_5_6) (_6_6) (_7)     

ab11

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 28-29 พ.ค. 2556 ณ คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เอกสารประกอบการบรรยาย)