head7

 

วิทยากรด้านการประเมินผลโครงการ

 

1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมายบัณฑิตอาสาฯ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดของจังหวัดสงขลา จำนวน247คน

วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคริสตัลอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1.1แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

13029

 

 

 

2. การประเมินผลโครงการและการประเมินโครงการแบบ CIPPI ในกลุ่มงานภารกิจที่1งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ชั้น2 ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม วันที่ 4 เมษายน 2560

1.1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประเมินโครงการ 

1.2 การประเมินผลโครงการ(ไฟร์ Zip)

1.3 ไฟล์ PPT รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบ CIPPI(ไฟร์ Zip)

2. ขออนุญาติไปราชการ

3. หนังสือเชิญวิทยากร

 Capture