head7

 

วิทยากรด้านการวิจัย

 

R2R-24 03 2017 สสจนธ ๑๗๐๓๒๙ 0006R2R-24 03 2017 สสจนธ ๑๗๐๓๒๙ 0001

 

 

R2R-24 03 2017 สสจนธ ๑๗๐๓๒๙ 0002        R2R-24 03 2017 สสจนธ ๑๗๐๓๒๙ 0003

 

 

R2R-24 03 2017 สสจนธ ๑๗๐๓๒๙ 0005           R2R-24 03 2017 สสจนธ ๑๗๐๓๒๙ 0004

 

sample size-G power-PPT กลมท 1

 

updated :  R2R วิทยากร เรื่่อง "ทำอย่างไร จึงได้กลุ่มคนที่เราต้องการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง"  24-3-2560  สส จ.นราธิวาส  เอกสารบรรยายภาพ

 

   -   sampling1_4

  -  sampling2_4

    

 

 

1. การวิจัย R2R

 

 

ask-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผเขารบการอบรม

 

 

 

 

 

 

1-ผเขารบการอบรม

 

- PPT ประกอบการบรรยาย

           • การออกแบบ

             • แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง

           • แบบแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง

           • แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง

           • แบบแผนการวิจัยที่เปรียบเทียบได้กับการวิจัยแบบทดลอง

           • แบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง

           • แบบแผนการวิจัยแแบบไม่ทดลอง

 


 

 

2. การเขียนโครงการวิจัย

ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 28-29 พ.ค. 2556

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 27 คน เวลา 4 ชั่วโมง

 

 

     - เอกสารประกอบการบรรยาย

 

     - PPT ประกอบการบรรยาย