head7

 

วิทยากรด้านสุขภาพ

 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

       -ศพด. กลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

       -สถานการณ์เด็กปฐมวัย

       -แบบประเมินคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

 

 

2. การพัฒนาอนามัยชุมชน : หมอหมู่บ้านในโครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้าน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายการแพทย์) ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 

      - เอกสารประกอบการบรรยาย

 

     - PPT ประกอบการบรรยาย

             • การอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้าน

 

     - คลิปตัวอย่างกระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชนวัดบางนรา

         • https://www.youtube.com/watch?v=6J09Nq54GPU

 

page

 

 


 

 

3. การสร้างและพัฒนาแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข

เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

 

     - เอกสารประกอบการบรรยาย

 

      - PPT ประกอบการบรรยาย

               • สถานการณ์ไข้เลือดออก

               • ความรู้ทั่วไปโรคไข้เลือดออก

                บทบาท อสม.

               บทบาทแกนนำชุมชนในการเผยแพร่ความรู้

               กระบวนการสร้างและพัฒนา

 


 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.เชี่ยวชาญ

การจัดการสุขภาพและเยี่ยมบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

     - เอกสารประกอบการบรรยาย

 

     - PPT ประกอบการบรรยาย

              อสม-การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ