head7

1. เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   4-5 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                     จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                

 66612

 

  [08A-(4-5 เมษายน 2561)-จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์]  

 

 

 2. เรื่อง การพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) กระทรวงสาธารณสุข

เมษายน 2561     

 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 

                           

 

 390

 

 66601

 391

 

 

 [09-(9 เมษายน 2561)-ประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในคน]