head7

 

เอกสารประกอบการสอนปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาต้น

# เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลชุมชน 2

 (หน่วย 3 ตอน 1 การประเมินชุมชน)

 (หน่วย 3 ตอน 2 การวางแผนงานโครงการและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน       ส่วนแรก)

 (หน่วย 3 ตอน 2 การวางแผนงานโครงการและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน       ส่วนหลัง)

 

# เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

 - หน่วยที่ 3 ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 2
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอนปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาต้น

 เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลชุมชน 2

(หน่วย 3 ตอน 1 การประเมินชุมชน)

(หน่วย 3 ตอน 2 การวางแผนงานโครงการและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน       ส่วนแรก)

(หน่วย 3 ตอน 2 การวางแผนงานโครงการและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน       ส่วนหลัง)

 

 

 

 

เอกสารประกอบคำสอนวิชาสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  (ดาวน์โหลด)

 

เอกสารประกอบคำสอนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ดาวน์โหลด)

 

 

 

เอกสารประกอบการสอนปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาปลาย

 

 เอกสารประกอบคำสอนวิชาโภชนศาสตร์  (ดาวน์โหลด)

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน

ปีการศึกษา 2557                                                            ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น                 
1.รายวิชาการพยาบาลชุมชน 2                                          2.รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
การปฐมนิเทศรายวิชา(ดาวน์โหลด1)(ดาวน์โหลด2)
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)(ดาวน์โหลด)                           เอกสารประกอบการสอน

ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น                                หน่วยที่ 3 (ดาวน์โหลด) (ติวสอบกลางภาค) (ผังข้อสอบ)

1.รายวิชาการพยาบาลชุมชน2                                        (จริยธรรมการวิจัย)

การปฐมนิเทศรายวิชา(ดาวน์โหลด)                                   (หลักการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน)

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)(ดาวน์โหลด)                           (ชนิดและระดับการวัดตัวแปรการวิจัย)

                                                                                      (แบบแผนการวิจัย)   
เอกสารประกอบการสอน                                                (แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง)

หน่วยที่ 1(ดาวน์โหลด) (ติวสอบกลางภาค1)                          (แบบแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง)

หน่วยที่ 2(ดาวน์โหลด)(กระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชน)          (แบบแผนการวิจับแบบกึ่งทดลอง)  

               (การเขียนโครงการ)                                           (แบบผนการวิจัยที่เปรียบเทียบได้กับการวิจัยแบบทดลอง)    หน่วยที่ 3                                                                         (แบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง)
                                                                                    (การวิจัยเชิงคุณภาพ)

                                                                                    (แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง)

ใบงาน                                                                            

ใบงานหน่วยที่ 1(ดาวน์โหลด)                                        

ใบงานหน่วยที่ 2(ดาวน์โหลด)(กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล)         การบ้าน                                                                                                       (กรณีศึกษาชุมชนละม้ายอุทิศ)             (Homework 3-1)word                                                    ใบงานหน่วยที่ 3(ดาวน์โหลด)                                            (Homework 3-1)PDF           
                                                                                 (Homework-3_2)word
                                                                                 (Homework3_2)PDF                                                                                                                                                (Homework3_3)word                                                                                                                                               (Homework3_3)PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                   
                                                                                 หนังสืออ่านเพิ่มเติม
แบบประเมินหน่วยที่ 1 (ดาวน์โหลด)(ดาวน์โหลด)                    (3_1) (3_2) (3_3) (3_4) (3_5) (3_6) (3_7) (3_8)
แบบประเมินหน่วยที่ 2 (ดาวน์โหลด)(ดาวน์โหลด)                    (3_9) (3_10) (3_11) (3_12) (3_13) (3_14) (3_15)
แบบประเมินหน่วยที่ 3 (ดาวน์โหลด)


ผังการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
(ดาวน์โหลด1) (ดาวน์โหลด2)


  ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปลาย

3.รายวิชาการพยาบาลชุมชน1

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)(ดาวน์โหลด)

 

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 5

 

 PPT ประกอบการสอน

การประเมินสุขภาพของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
 

 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

-คู่มือการดำเนินงาน รร. ส่งเสริมสุขภาพ   Link1     Link2
-คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  Link1     Link2
-คู่มือการดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  Link1     Link2
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ม 1-6  Link1 Link2 Link3 Link4 
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ป 5-6  Link1 Link2 Link3 Link4  Link5 Link6 Link7  Link8
-แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  Link1 Link2 Link3 Link4 Link5
 

ใบงาน

 ใบงานหน่วยที่ 5 (ดาวน์โหลด) Doc (ดาวน์โหลด) PDF

 

แบบประเมิน

 
 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2547-2556
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๔๗).เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน๑ เรื่องการให้บริการอนามัยโรงเรียน.(อัดสำเนา)
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๔๗).เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน๑ เรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน.(อัดสำเนา)
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๕๒).เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลชุมชน ๒ เรื่อง กระบวนการพยาบาลในชุมชน.(อัดสำเนา)
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๕๒).เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลชุมชน ๒ เรื่องการประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลในครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพเรื้อรัง. (อัดสำเนา)
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๕๒).เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลชุมชน ๒ เรื่องการประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลในชุมชน. (อัดสำเนา)
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์.(๒๕๕๒).เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลชุมชน ๒ เรื่องการประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลในโรงเรียนและสถานประกอบการ. (อัดสำเนา)