head7

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาปลาย

รายวิชาการพยาบาลชุมชน 1

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการหน่วยที่ 5

PPT ประกอบการสอน

การประเมินสุขภาพของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการพยาบาล

_1_4-ppt_SHP

_2_4-ppt_SHP

_3_4-ppt_SHP

_4_4-ppt_SHP

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (PDF)

เด็กไทยทำได้ (PDF)