head7

 

เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลชุมชน 2

หน่วยที่ 2 กระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติ

ตอนที่ 1 : การประเมินชุมชน เอกสาร

 

 

 

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาต้น

รายวิชาการพยาบาลชุมชน 2

เอกสารประกอบการค้นคว้า (ตามใบงานที่ 2)

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ลิงค์)

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ดาวน์โหลด)

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ลิงค์)

แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ลิงค์)

แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 (ลิงค์)

แนวทางปฏิบัติงาน เมืองไทยแข็งแรง 2549 (ดาวน์โหลด)

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560-2564 (ลิงค์)

คู่มือโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560-2564 (ลิงค์)

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลิงค์)

การวิเคราะห์และบูรณาการดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดาวน์โหลด)

ผังการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค (ดาวน์โหลด)

ใบงานที่ 3 และเอกสารประกอบการค้นคว้า ตามใบงานที่ 3

ใบงานที่ 3  [word]  [pdf]

เอกสารประกอบการค้นคว้าตามใบงานที่ 3 

[LINK 1] http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=394 

[LINK 2]http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=449

ข้อสอบ open book หน่วยที่ 3 [word]   [pdf]

ใบงานที่ 4  [word]  [pdf]

 

ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาต้น

รายวิชาการพยาบาลชุมชน 2

การปฐมนิเทศรายวิชา (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 1 (การประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังของครอบครัว และการวางแผนการพยาบาลร่วมกับครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยใช้ความรู้และทรัพยากรที่เหมาะสมทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล)

หน่วยที่ 2 (การประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพเฉพาะของชุมชนและการวางแผนการพยาบาลร่วมกับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยใช้ความรู้และทรัพยากรที่เหมาะสมทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล)

หน่วยที่ 3 (การประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพเฉพาะของโรงเรียน สถานประกอบการและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพของบุคคลในชุมชนและการวางแผนการพยาบาลร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยใช้ความรู้และทรัพยากรที่เหมาะสมทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล)

PPT. ประกอบการสอน

หน่วยที่ 1 (แนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัว) (แนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง) (ปัญหาสุขภาพครอบครัวที่พบบ่อย) (เวชปฏิบัติครอบครัว) (การให้บริการสุขภาพที่บ้าน)

หน่วยที่ 2 (กระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชน) (การเขียนโครงการ)

หน่วยที่ 3 

ใบงาน

ใบงานหน่วยที่ 1 (ดาวน์โหลด)

ใบงานหน่วยที่ 2 (ดาวน์โหลด) (กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล) (กรณีศึกษาชุมชนละม้ายอุทิศ)

ใบงานหน่วยที่ 3 (ดาวน์โหลด)

แบบประเมินหน่วยที่ 1 (ดาวน์โหลด) (ดาวน์โหลด)

แบบประเมินหน่วยที่ 2 (ดาวน์โหลด) (ดาวน์โหลด)

แบบประเมินหน่วยที่ 3 (ดาวน์โหลด)

ผังการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

(สอบกลางภาคหน่วยที่ 1)

(สอบปลายภาค)